divendres, 11 abril de 2014

FESTA DE L'OLI I EL VI.

Aquest dissabte, o siga hui, tenim festa. Ja em veremat el raïm i tenim vi i ja hem collit les olives i tenim oli. Toca, doncs, celebrar-ho.

dilluns, 7 abril de 2014

PER FER MEMÒRIA I OBLIDAR ESPERANZA AGUIRRE.

Activitats per aquesta setmana a la Casa de Cultura de Villena. Les tres interessants. Miguel Hernández és ja conegut; Chaves Nogales no tant; el documental "Maestras de la República" fou el Premi Goya a la millor pel·l'icula documental aquest 2014. Res a vore amb la programació cultural del nostre poble ni amb el ministre d'Educació senyor Wert.


APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR.

Hi havia un parell d'actes per aprovar, una del 26 de desembre i l'altra l'ordinària del mes de gener.

El portaveu del PSOE i la portaveu de JpB van fer algunes correccions que foren acceptades.

La "señorita Pascual" també.

La regidora "señora Rivas" no havia tingut temps de llegir l'acta de gener. Millor dit, "no li havia donat temps" a llegir-la. És un matís important. Temps tots tenim el mateix, 24 hores cada dia i 60 minuts cada hora. Però, el temps no discorre igual per a tots. Recordeu Einstein o Henri Bergson. Per reflexionar sobre el pas del temps, rellegiu el clàssics, Jorge Manrique per exemple.

Foren aprovades les dues actes per unanimitat.


* Del blog "ojo digital".

divendres, 28 març de 2014

FA 75 ANYS.

Una activitat per aquest cap de setmana, i mes; per fer un poc de memòria més enllà de la "Transición Española".




dijous, 27 març de 2014

UN MINUT DE SILENCI.

"Esta setmana s'ha mort Adolfo Suarez. Una persona que va ser bàsica per a què la TRANSICIÓ isquera com va eixir. Ell i el rei són les persones en les que es concretitza la llavor que es va fer per a transitar d'un règim totalitari a un règim democràtic. Per tant demane un minut de silenci pel primer president de la democracia".

Així va començar el Ple Ordinari corresponent al mes de març  de 2014. Les paraules són de l'Alcalde. Molt poc, Antonio! Esperàvem més, molt més. 

Imagineu l'escena: els regidors i regidores, el secretari municipal i huit persones més, el públic assistent, quatre adictes al sector de govern municipal i quatre del sector esquerrós local, en peu, guardant silenci durant un minut i mirant la làmpara enorme que penja del sostre o els bonics taulellets del paviment del Saló de Plens, amb tant de coloret. Entre el sector esquerrós hi havia de tot: "cómodos pseudorevolucionarios", "progres", "salvapatrias", "nacionalistas desleales" i "algunos de los que frívolamente hablan de romper el sistema". 

I allí estaven, en peu, en silenci, davant d'un retrat enorme del rei d'Espanya, guardant un minut de silenci per Adolfo Suarez, en resposta a una demanda del senyor Alcalde que ha estat, Antonio, fent una valoració molt positiva, molt poqueta cosa. N'esperàvem més. Alguns de nosaltres, que mai li vam donar el vot a Suarez, que mai vam participar de les seues idees polítiques, que vam ser i som crítics amb la famosa "Transición", n'esperàvem més. Ni en aquest cas, ni en altres, ens conformen amb el compliment del ritual per eixir afavorits a la foto. No com altres, que aquestos dies, només l'han buscada.


* La imatge es va publicar al diari Levante fa uns dies.

dimarts, 25 març de 2014

PLE ORDINARI MARÇ 2014.

Aquest dijous hi ha Ple Ordinari. Serà a les 19,30 hores. Té tretze punts a l'Ordre del Dia, per tant, aspirem a un possible rècord de durada. L'actual és de 5 hores; tot dependrà de l'estat d'ànim del líder local.

Ordre del Dia:
1. Lectura i aprovació d'un parell d'actes anteriors. 
2. Liquidació del Pressupost 2013.
3. Expedient de modificació de crèdits.
4. Regularització Escoles Esportives Municipals.
5. Conveni de col·laboració entre la Universitat d'Elx i l'Ajuntament.
6. Modificació dels Estatuts del Consorci Provincial d'Extinció d'Incendis.
7. Creació del Cos de Policia Local.
8. Cessió de terrenys.
9. Decrets d'Alcaldia.
10. Informes d'Alcaldia.
11. Proposicions dels Grups Polítics Locals: una conjunta de PSOE i JpB i dues de JpB.
12. Mocions: una del PSOE.
13. Precs i preguntes: presentades per escrit pel PSOE i JpB.

Animeu-vos, pot ser divertit. Assistiu. 

L'Alcalde exposarà la magnífica gestió econòmica feta per ell mateix en l'execució del Pressupost 2013 i el desastre d'anys anteriors. 

La regidora de Cultura contarà la signatura del conveni amb la Universitat d'Elx, una fita històrica per a la cultura local. Ah! I la programació de cine.

A l'apartat d'Informes pot passar qualsevol cosa, per exemple, la regidora de Sanitat i altres, pot llegir un dels seus interesantíssims informes on ens dirà que el Centre de Salut de Biar s'obre de nou per la nit, suposem que per les seues gestions al respecte. 

Les proposicions i mocions del PSOE i JpB seran aprovades totes per unanimitat, ja ho voreu. I les preguntes seran costestades segur; si el nostre Alcalde no està cansat, extensament;  en cas contrari, breument. Confiem en la seua demostrada bonhomia. Tot siga per l'esperit de la Transició.

dilluns, 17 març de 2014

PREGUNTES? PREGUNTES SÍ, PERÒ, SENSE RESPOSTES.


Amb aquesta nova entrada acabem la crònica de l’últim ple ordinari de l’Ajuntament de Beneixama.

L’11é punt de l’Ordre del Dia era una moció presentada pel Grup Municipal Socialista que copiem ací perquè la puga llegir tothom:

“MOCIÓN PARA EL PRONUNCIAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO PLENO DE BENEIXAMA ASUNTO: COMPROBACIÓN CATASTRAL DE SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS INMUEBLES SITOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENEIXAMA 

Este Grupo Municipal solicita que en nuestro término Municipal, en concordancia con los principios de igualdad y de buena actuación por parte del Ayuntamiento, una vez realizadas varias consultas con los técnicos municipales y habiendo comprobado previamente en el padrón del IBI, lo siguiente:
-Que existen varios inmuebles que no están dados de alta o si lo están no contribuyen según su uso real.
-Que habiéndose realizado una subida del tipo impositivo de dicho impuesto durante el ejercicio anterior, creemos que dicha subida se podría revisar de nuevo pero esta vez “a la baja” si todos los inmuebles contribuyesen económicamente en relación con el uso real al que están destinados y así seguiríamos un criterio de igualdad.
         Por todo ello el Grupo Municipal Socialista, presenta para su debate y aprobación por el Pleno de la Corporación, la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
         1.- Que el Pleno Municipal apruebe la realización de la comprobación por parte de los servicios técnicos municipales o persona que se delegue para tal fin de los padrones del impuesto de bienes de naturaleza rústica y de naturaleza urbana del término Municipal de Beneixama.
         2.- Que se elabore un informe detallado sobre las posibles “altas” o “incidencias” que pudieran observarse por diferir la realidad del uso del inmueble de lo constatado en el padrón.
         3.- Designar a un responsable técnico, para que realice las tareas de su revisión, en el plazo más breve posible.
         4.- Una vez revisado y detectadas las omisiones y/o las altas incorrectas, enviar una carta por parte del Ayuntamiento a quien figure como titular del inmueble en el Registro de la Propiedad, para que voluntariamente se den de alta en el IBI.
         5.- Que enviadas las comunicaciones y dando un plazo razonable para que por los titulares se hagan las oportunas declaraciones de “alta”, sea el Ayuntamiento el que directamente controle y haga un seguimiento de los padrones del IBI y posteriormente si no se han producido todas las “altas  voluntarias”, sea el Ayuntamiento el que inicie los procedimientos necesarios para dar las “altas” por revisión inspectora, por los servicios técnicos municipales.”

Una moció lògica, clara i fàcil d’entendre.

Si fem memòria, a l’anterior legislatura s’iniciaren els tràmits amb SUMA perquè aquesta entitat fes una revisió  del polígon industrial, ja que, com tot el poble sap, hi ha moltes naus que s’han construit però no paguen el que cal.

El que es pretén amb la moció es que, a més de la revisió del polígon industrial, es revisen també els inmobles del casc  urbà que estan sense tributar o que no s’adeqüen a l’ús que hi tenen declarat. Lògic, veritat?

Doncs sembla que no, almenys no per al grup del PP.

Ací comença el “lio”.

Segons el senyor alcalde “ja s’està fent la revisió a la zona industrial. La setmana que ve ja tindrem clar els qui no paguen,... SUMA els dona d’alta d’ofici i ells s’encarreguen de tot,... donen d’alta i després deuen demanar la revisió cadastral...” ( això ja ho sabiem!, ja fa massa temps que es va començar...i encara no s’ha enviat l’informe a SUMA! )

La senyora secretària apunta que hi ha en marxa un pla nacional per a revisar una part del cadastre.

I comença l’alcalde :..que si “podem fer una revisió del sòl”,... que si “la majoria del sòl és rústic”...que si “no vos penseu que hi ha molts que no paguen.. que no són tants..”, etc, etc,..

“La moció es vota?”- diu. “Votem en contra? Ens abstenim?”

Diu que està d’acord amb la moció, però que ja està fent-se, que està iniciat, que ho fa SUMA.

La nostra regidora pregunta: “Però dins del poble esteu fent alguna revisió?”

L’alcalde explica que a la seua segona legislatura el cadastre va fer una revisió completa.

Payà insisteix : ”Però, ara, s’està fent ara alguna cosa? Quina part de la moció no vos sembla bé? Es pot adaptar al que ja esta fent-se, ...”

Però no, encara que diuen que hi estan d’acord, es veu clarament que no la volen aprovar. Ni tampoc la volen adaptar, ni modificar, ni aprovar-la per punts concrets... Que si sí,... que si no... Abstenció? Evidentment és que NO, si s’abstenen s’aprova.

Votació: 5 en contra del PP i 4 a favor del PSOE i JpB.

La veritat, no podem entendre que es vote en contra una moció que demana que tots els immobles de Beneixama paguen els impostos que els corresponen. No es demana que paguem més, ni que paguem menys, no, es tracta de pagar elq ue toca, però, tots.

Si no s’està d’acord amb alguns aspectes de la redacció de la mateixa, es modifiquen, s’adapten i ja està. També es poden aprovar alguns punts i deixar-ne altres... en fi, hi ha moltes possibilitats. Però no la van voler aprovar!

Perquè serà?

ÚLTIM PUNT de l’Ordre del Dia: PRECS I PREGUNTATS.

Ací acabem ràpidament. Com ja hem comentat a la primera entrada de la crònica d’este ple, per una decisió unilateral del nostre alcalde, a partir d’aquesta ssessió del Plenari, ja no es contestarà cap pregunta que no haja sigut presentada per escrit amb el temps reglamentari, nyas, coca! No a partir del següent, no, al de hui ja no es contestarà cap pregunta!

Comencem pels precs formulats pels nostres representants:

-Que els regidors puguen consultar els expedients dels plenaris des d’Internet gràcies a l’administració electrònica, sense necessitat d’anar a l’Ajuntament.

- Estudiar les possibilitats de millorar la festa dels Reis, pensant alguna cosa per a rebre’ls i per a organitzar als xiquets dins de l’església.

- Com que encara tenim el PGOU en marxa, i amb requeriments per subsanar, és el moment oportú per incloure la fitxa de la sèquia mare al llistat de patrimoni protegit.

Per part del PSOE es demana fer el campionat de pin-pon que ja es va suggerir a un altre ple.


PREGUNTES.

Hi havia una pregunta del PSOE presentada per escrit en temps i forma i per tant amb l’obligació de contestar:

“Podrem disposar en esta sessió del projecte de les obres que esta fent el sindicat de Reg en l’horta del nostre terme municipal, que tantes i tantes voltes hem sol·licitat en altres plens, en Juntes de Govern, de paraula...i que encara continuen fent-se, les obres, sense que estiga el projecte a l’Ajuntament?

Resposta del nostre alcalde: SÍ.

Però el projecte no estava al saló de plens, i segons va dir la senyora secretària no estava registrat, això vol dir que no havia passat pel Registre d’Entrada i no constava en cap de lloc que aquest projecte ha arribat a les dependències municipals.  Serà màgia? Haurà arribat volant?. Nosaltres teníem la convicció que tot el que entrava o eixia d’un organisme oficial passava pel Registre.

Sonava a conya, i era això, conya sense ninguna gràcia; davant la sorpresa de tots, (menys dels regidors del PP que semblaven figures de cera), va dir el senyor alcalde: 

-“ Vosatros em pregunteu si podeu vore el projecte i jo vos dic que sí.”

Esta és la resposta a una pregunta d’obligada resposta! Caldrà afinar molt bé amb la formulació de les preguntes si volem alguna resposta coherent i seriosa.

Una altra pregunta amb resposta:

- Com estan els estatuts de Festes?

Resposta del regidor de Festes: "Parats".

Preguntes sense resposta:

- Com està la situació de la casa que està en perill     d’enderrocament al carrer del Cardenal Payà?

- Aneu a solucionar la problemàtica dels contenidors de brossa situats darrere de la cooperativa del vi?

- Teniu un informe o balanç del programa “Dad y se os darà” fins ara?

- Heu demanat (o aneu a demanar) un estudi epidemiològic de la situació dels casos de càncer en la població?

- Quin és el balanç del nadal solidari? Qui ho organitza?

- Hi ha exposicions previstes a la sala d’exposicions? (el regidor de festes apunta que farà l’exposició del concurs de fotografia, però no diu dates ni horaris; la regidora de Cultura diu que ja ens ho dirà).

- Com està el tema de la seu de la UNDEF? Paga el que deu?

Bo, cal recordar que la majoria d’aquestes preguntes venen repetint-se en molts plenaris sense respostes concretes i efectives. Ara toca esperar les que ens han de donar al proper ple ( totes les que no s’han contestat en este són d’obligada resposta al següent).

Salut, companys; i paciència, molta paciència!

dilluns, 10 març de 2014

CIVING QUÈ? USUARIOS DE QUÈ?


El 5é punt de l’Ordre del Dia deia:”Remisión al Pleno, para su conocimiento y ratificación para su exposición pública, del INFORME TRIMESTRAL sobre cumplimiento de los plazos de la Ley 15/2010, de 5 de Julio, para pago de Obligaciones del M.I. Ayuntamiento de Beneixama y Dación de cuenta de los INFORMES DE MOROSIDAD correspondientes al Cuarto Trimestre de 2013.”
Es tracta d’un tràmit d’obligat compliment per part de tots els ajuntaments i que va ser aprovat per unanimitat.

El 6é punt era un altre tràmit : “Dación de cuenta al Pleno, para su ratificación, del Seguimiento del Plan de Ajuste del Real Decreto 4/2014 por el M.I. Ayuntamiento de Beneixama, correspondiente al 4º Trimestre de 2013.”
La nostra agrupació sempre ha votat en contra d’aquest Pla, des del primer dia hem mostrat el nostre profund desacord amb ell.
Va ser aprovat amb els vots favorables del PP i del PSOE.

Açò va ràpid, continuem amb el punt:” Aprobación Propuesta de Alcaldía sobre solicitud de la empresa HYDRAQUA S.A. (antes, Aquagest Levante, S.A.) concesionaria del servicio público de Agua Potable y Alcantarillado sobre la Revisión de los Índices para el Establecimiento de las Tarifas del Servicio de Alcantarillado, según informe técnico subscrito por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en 24 de Enero de 2014.”
Açò tampoc té cap secret, el que hi ha al plec de condicions és el que hi ha, s’augmenta la tarifa de sanejament ( d’1,24 a 1,37 €)

Ara li toca el torn a la lectura dels DECRETS D’ALCALDIA.
La senyora secretària dóna lectura als Decrets des del 28 de novembre de 2013.
Ací ja toca “plantar les orelles”, encara que al saló de Plens s’arriba a estar relaxat /da, sempre arriba un moment que ens fa pegar un bot.
Primer uns quants decrets per a pagar  complements de productivitat a alguns treballadors de l’Ajuntament (encara que en un dels primers plenaris d’esta nova legislatura el nostre alcalde va dir que ja no anaven a pagar-se complements de productivitat, la veritat es que en tots s’han llegit decrets per a pagar-ne)
Després van aparèixer uns “reparos” fets per la senyora secretària-interventora respecte a uns pagaments “en B” (segons la lectura que allí es va fer) i a unes factures presentades per l’empresa CIVING-MATENG (9.005 € aprox.) i els “Usuarios del Alto Vinalopó” (7.300 € aprox.), que segons va continuar llegint la interventora van ser aprovades en la Junta de Govern Local.
El decret 110 era la sol·licitud d’un informe jurídic sobre els pagaments en B (esperarem la resposta).

Punt 9é: INFORMES D’ALCALDIA.
Comença la regidora de Serveis Socials, Sanitat i Joventut i ens llig TOT el programa de prevenció del càncer de colon! Sí, com heu llegit, TOT SENCER. En lloc d’estar al plenari municipal creiem haver-nos traslladat a la consulta de l’oncòleg!, i no només això, ens va semblar que, a més a més, la gestora d’esta campanya de prevenció havia sigut ella!
Després ja va anar més de pressa: que si el Nadal Solidari, el curs d’ajuda a domicili per a maig, el Nadal de Jocs amb algunes queixes que es tindran en compte per a l’any que ve.., i el cine per als diumenges de febrer.

Després continua la regidora de Cultura i ens informa, PER FI!, que aquella factura que ja feia molts mesos que s’havia pagat (recordem al portaveu del PSOE preguntant per ella plenari rere plenari) però que ningú sabia que s’havia comprat, per fi s’havia transformat en... , tatxan, tatxan...30  cadires!  

Informa, també, que després del mes de gener, en conversa amb els voluntaris que s’encarreguen d’obrir el museu del Poeta Pastor i la Torre, s’aplega a la conclusió que a partir d’ara, els museus s’obriran l’últim diumenge de cada mes i que s’ofereixen també per obrir altres edificis. (Açò si que es un voluntariat, amb persones que fan un servei a la comunitat sense cobrar, i no altres actuacions amb el mateix nom de “voluntariat “ però que no ho són.)
Diu que el dia del concert de Santa Cecilia va estar parlant amb la banda de música (bon dia per a parlar amb els músics), i la van informar de les gestions fetes per la Societat Musical “La Pau” per a la digitalització de l’arxiu de la banda que, encara que ara es una Societat Musical, al tractar-se inicialment d’una banda municipal, l’arxiu és de l’Ajuntament. La feina la farà un alumne de pràctiques, i a ella li sembla que “és molt important”, i tant!!, a nosaltres també.


Ara li toca el torn al senyor alcalde que, com ja hem apuntat a les entrades anteriors estava cansat i volia acabar, informa de les subvencions que ja han pagat els diferents organismes que li devien diners a l’Ajuntament:
95.000 € dels contenidors soterrats, 15.111 del WIFI, 9.729 € del PAMER, 681 € i 698 € de la promoció del valencià de dos anys, 6.500 del canó de projecció de l’Auditori, 419 € de l’Agencia de Lectura , eixa que enguany se’ls ha oblidat demanar perquè, segons la mateixa regidora “l’any passat no ens van donar quasi res”, (si que van sobrats !!)... en total uns 196.000€ aprox. QUASI RES!!! I encara queden més subvencions per cobrar.

Continua informant del pagament del deute del pla a proveïdors al qual es va acollir l’Ajuntament i de l’amortització del deute al qual obliga la Conselleria. La situació del deute total del nostre Ajuntament, total vol dir de tots els préstecs acumulats des de molts anys enrere fins a l’últim any, és d’uns 800.000 €.

“...la “liquidés” és bona, estem pagant de manera puntual...”

La resta de Regidories no ens donen cap informació.
“Ni res, ni mica , ni cap.. , ja no canta el capellà..” que diria la cançó.

Com que no hi ha cap proposició ni moció d’urgència el punt 10é passa de llarg i entrem a debatre la moció presentada pel PSOE, però això ho deixem per al proper dia, que no volem cansar-vos .

diumenge, 16 febrer de 2014

ESTÀS MOLT CANSAT?



Punt 4t. de l’Ordre del Dia: Aprobación propuesta de Alcaldía sobre “Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Beneixama y el Club de Futbol “La Unión” de Beneixama para el fomento del voluntariado deportivo”.

Es tracta d’un conveni semblant al presentat al ple ordinari anterior, aquell que van signar el senyor Alcalde i el senyor rector per solucionar, amb un simulacre de voluntariat per part de Càrites, els pagaments de les persones encarregades de l’Agencia de Lectura municipal i de les instal·lacions esportives (i del que un altre dia parlarem amb calma). En aquest cas és un conveni per solucionar el problema del pagament als monitors de l’escola esportiva de futbol-sala.

Es llig el conveni i, com el de Càrites, l’eufemisme de parlar de voluntariat, quan es fa per a què les persones encarregades puguen cobrar, sona molt malament. Si els xiquets paguen a l’Ajuntament i este ingressa els diners al club de futbol, perque aquest puga pagar els monitors, (cosa molt elemental, qui treballa ha de cobrar), no es pot parlar de “voluntariat”, hi ha altres noms per a dir-li, però no voluntariat. O bé el concepte que tenen el nostres governants de "voluntariat" és equivocat, o bé no són capaços de decidir altres alternatives, que de segur hi ha.

La portaveu de JpB explica els nostres raonaments, però, com hem contat al punt segon, el nostre Alcalde no té ganes de parlar-ho: 

- “Mª José, no fem un altre debat...”,”..anem a votar..”. 

Açò ens preocupa. Debatre és important, no tan sols per a demostrar acord o desacord (seria suficient amb la votació), sinó per a aclarir coses que no estan clares, per a aportar punts de vista diferents, per a intentar apropar postures i consensuar actuacions. El “no fem un altre debat...” no més pot significar dos coses: a) estic esgotat, anem a acabar prompte, per favor, o b) no cal que digueu res, tenim majoria. 

Payá, preocupada per l'aspecte abatut del senyor Alcalde, li diu: 

-“Sembles molt cansat, vols que parem?" Però no, no vol fer un mínim recés, el que vol és passar a votació i acabar.

Ara bé, si no es pot debatre un punt de l’ordre del dia, que requereix una aprovació del ple municipal, al propi Ple, on s’ha de fer? Es podrien trobar alternatives. O és que es tracta d'una decisió personal? O, com ell mateix aplicaria als altres, una disposició del partit? 

Payà explica que seria millor que el club gestionara directament els seus monitors, que cada familia pagara directament al monitor i així no caldria fer eixe traspàs de diners: pares a ajuntament/ajuntament a club/club a monitors.

Signar un conveni per fomentar el voluntariat esportiu està bé, fomentar el voluntariat esportiu sense signar cap conveni també, però, açò concretament, no és fomentar cap tipus de voluntariat, açò, podríem dir que és una ocurrència, per exemple. Esperem que no siga una ocurrència malintencionada, que es tracte d'una decisió presa sense cap tipus de reflexió. Sempre es podrà canviar.

El regidor d’esports apunta sobre la proposta de la regidora de JpB: 

“Eixa idea ja la tenia jo en ment per al curs que ve..”

Fantàstic !

Per fi es vota : a favor 5 del PP i 2 del PSOE, en contra 2 de JPB.